“මාගේ ආණ්ඩුව බලයේ සිටියේ නම්” – නිව්යෝක් ටයිම්ස් පුවත්පතේ චෝදනාවලට මහින්ද පිළිතුරු දෙයි

නිව්යෝක් ටයිම්ස් පුවත්පතේ පළ වී ඇති චෝදනා සම්බන්ධයෙන් පිළිතුරු දෙමින් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා දීර්ඝ ලිපියක් යොමු කර තිබෙනවා.

(එම සම්පූර්ණ ලිපිය පහතින් දැක්වෙයි)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *