මහ පාර මැද නවතා නීති කඩන කාර් එකක් නිසා යතුරුපැදියක් කුඩු පට්ටම් වූ හැටි!

මාර්ග නීති කඩකරමින් සිදු කරනා රිය ධාවනයන් නිසා සිදුවන තවත් රිය අනතුරක වීඩියෝවක්  අප වෙත ලැබී තිබේ. කහ ඉර නීතිය, මං තීරූ නීතිය සහ වේග සීමා නීති කඩ කරමින් මාර්ග විනය නොමැතිකම නිසා යතුරුපැදියක් අනතුරට ලක්වන අයුරු මේ වීඩියෝවේ දැක්වෙයි.

එම වීඩියෝව පහතින්,

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *