ගාල්ල ක‍්‍රිකට් පිටිය ඉවත් නොකරයි.. ‘මහින්ද රාජපක්‍ෂ’ ක‍්‍රීඩාගාරය ගලවා ඉවත් කරයි…

ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක‍්‍රිකට් ක‍්‍රිඩංගනය එම ස්ථානයෙන් ඉවත් කිරීමේ සැලසුමක් නැති බව ඇමති සාගල රත්නායක මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවසීය.

මතබේදයට තුඩු දී ඇති එම ක‍්‍රීඩංගනයේ ක‍්‍රීඩාගාරය පමණක් ඉවත් කරන බවද ඔහු සදහන් කලේය.

මෙම ක‍්‍රීඩාගාරය ඉදිරි කරනු ලැබුවේ 2005 වසරේ ඇති වූ සුනාමි තත්වයෙන් ක‍්‍රීඩා පිටිය විනාශ වීමෙන් පසු නැවත ප‍්‍රතිසංස්කරණයේදීය.

එම ක‍්‍රීඩාගාරය නම් කර ඇත්තේ ‘මහින්ද රාජපක්‍ෂ ක‍්‍රීඩාගාරය’ ලෙසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *