ලාඕසය on arrival වීසා ගැනීමේ පහසුකම ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට දෙයි..

වලංගු ගමන් බලපත්‍ර දරන ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට ලාඕස ජනතා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජනරජයේ ජාත්‍යන්තර දේශසීමාවට පැමිණීමෙන් පසු (on arrival) වීසා අයැදුම් කිරීමේ අවස්ථාව ලබාදී තිබේ.

2018 අගෝස්තු 01 වැනි දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි මෙම පහසුකම ලබාදුන් බව එරට විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය දැනුම් දී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *