දුම්රිය වැඩ වර්ජනය අස්සේ ජනාධිපතිකම ඉල්ලපු ළමා සමාජයේ ලේකම්වරයා..

දුම්රිය වැඩ වර්ජනය අස්සේ ජනාධිපතිකම ඉල්ලපු ළමා සමාජයේ ලේකම්වරයා ඇතුළු අද (09) දවසේ පත්තරවල විස්තර මෙතැනින්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *