බදුල්ලේ නිවසක් අරක්ගන්න ආපු නයි 17 දෙනෙකු ඇල්ලූ හැටි..

බදුල්ල, බදුලුපිටියේ නිවසකට නාග පැටව් 17 දෙනෙක් පැමිණ ඇති බව වාර්තා වනවා.

නිවැසියන් විසින් නාගයින් ඇල්ලීමේ නිරතවන පුද්ගලයෙකු ගෙන්වා එම පැටවුන් බෝතලයකට දමා දුන්හිද රක්ෂිතයට මුදා හැර ඇති බව අප වාර්තාකරු පැවසුවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *