ඉන්ධන මිල පෙරටත් වඩා ලොකු මිලකින් වැඩිවන ලකුණු – ලබන 10 වනදා කුමක් වෙයිද..?..

ඩීසල් ලීටරයකින් හා පෙට්‍රල් ලීටරයකින් ලබන අලාභය මේ වන විට වැඩිවී තිබෙන බව වාර්තාවේ.

ඒ අනුව පෙට්‍රල් ලීටරයකින් ලබන අලාභය රුපියල් 12ක් දක්වාත්, ඩීසල් ලීටරයකින් ලබන අලාභය රුපියල් 18ක් දක්වාත් වර්ධනය වී තිබේ.

ලෝක වෙළඳපොළ තුළ ඛණිජ තෙල් මිළ ගණන් ඉහළ යෑමත් මේ සඳහා හේතු වී තිබේ.

ඉන්ධන මිල සූත්‍රය අනුව සෑම මසකම 10දා ඉන්ධන මිල ගණන් ඉහළ යන අතර නැවත වරක් ලබන මස 10 දා ඉන්ධන මිල වෙනස්වීමට නියමිතය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *