ලබන වසරේ ජනපතිගේ වියදම කෝටි 349 කින් ඉහල යද්දී අගමැතිගේ වියදම කෝටි 11 කින් පහළට..! ජනපති වෙනුවෙන් කෝටි 1,347ක් වෙන්කරයි..

2019 වර්ෂයේ රජයේ අපේක්‍ෂිත වියදම රුපියල් කෝටි දෙලක්‍ෂ විසිඅටදහස් එකසියයක් (රුපියල් බිලියන 2,281ක්) ලෙස සළකමින් 2019 වසරට අදාළ විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත රජය විසින් සකස් කර තිබෙනවා. ඒ අනුව 2018 වඩා 2019 වසරේ රජයේ වියදම රුපියල් කෝටි තිස්දහස් හාරසියහැට අටකින් ඉහළ ගොස් ඇති අතර 2019 අයවැය යෝජනාවලිය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට ප්‍රථම මෙම විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා.

මෙම පනත් කෙටුම්පතට අනුව 2019 වසරේදීද ආරක්‍ෂක අමාත්‍යාංශයට වැඩිම වියදමක් වෙන්කර ඇති අතර එය රුපියල් කෝටි තිස්දහස් හයසිය එකොළහක්. එය මෙම වසරට වඩා රුපියල් කෝටි 1,540ක වැඩිවීමක්.

එසේම ජනාධිපතිවරයාගේ වියදම් වෙනුවෙන් මේ වසරට සාපේක්ෂව රුපියල් කෝටි 349ක වැඩිවීමක් සිදුව තිබෙනවා. 2018 වසරේදී ජනාධිපතිවරයාගේ වියදම වෙනුවෙන් වෙන්කර තිබූ මුදල රුපියල් කෝටි 998 ක් වන අතර විසර්ජන පනත් කෙටුම්පතට අනුව 2019 වසර සඳහා ජනාධිපතිවරයා වෙනුවෙන් වෙන්කර ඇති මුදල රුපියල් කෝටි 1,347ක් වනවා.

කෙසේ වෙතත් ලබන වසරේ අගමැතිවරයාගේ වියදම වෙනුවෙන් වෙන්කරන මුදල රුපියල් කෝටි 11කින් පමණ අඩුවී තිබෙනවා. මේ වසරේ අගමැතිවරයාගේ වියදම වෙනුවෙන් වෙන්කර ඇති මුදල රුපියල් කෝටි 177 ක් වන අතර 2019 වසර සඳහා අගමැතිවරයා වෙනුවෙන් වෙන්කර ඇති මුදල රුපියල් කෝටි 166 ක් වනවා.

රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය සඳහා ලබන වසරේ අපේක්‍ෂිත වියදම රුපියල් කෝටි 29,515 ක් වන අතර එම මුදලද මෙම වසරට වඩා රුපියල් කෝටි 10,953 ක වැඩිවීමක්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *